Przyjmowanie skarg i wniosków - Skargi i wnioski - Komenda Miejska Policji w Chorzowie

Skargi i wnioski

Przyjmowanie skarg i wniosków

Niezbędne informacje dla skarżącego

ART. 225 § 1 KPA

"Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, 
jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych."

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek.
W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje."

J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813

 

INFORMACJE OGÓLNE
 

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1997 r. (art. 63).

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 , poz. 46).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Skarga powinna zawierać: wskazanie osoby od której pochodzi (imię i nazwisko lub nazwa), adres wnoszącego oraz określenie przedmiotu sprawy. Celem zapewnienia sprawnego załatwienia sprawy zaleca się określać przedmiot sprawy poprzez zwięzły opis i jednoznaczne wskazanie zarzutów lub wniosków.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach. Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie jednostki oraz podporządkowanych jej jednostkach organizacyjnych.

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Komendant Miejski Policji w Chorzowie przyjmuje osobiście, a także upoważnił swojego I Zastępcę do przyjmowania obywateli 
w sprawach skarg i wniosków.

Interesanci są przyjmowani przez Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie lub I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji
w Chorzowie w poniedziałki w godzinach 15.30 – 17.00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). W celu zapewnienia właściwej obsługi akces spotkania należy wyrazić w formie pisemnej jasno określając jego tematykę, co pozwoli na rzeczowe załatwienie sprawy.

W razie nieobecności Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie lub I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji          
w Chorzowie we wskazanym terminie interesanci w ramach skarg i wniosków są przyjmowani przez Nieetatowego Koordynatora ds. skargowych lub jego zastępcę.

Ponadto interesanci w ramach skarg i wniosków mogą być przyjmowani przez Komendantów Komisariatów  w godzinach urzędowania przez podległych Komendantów  Komisariatów Policji i ich Zastępców, Naczelników Wydziałów i ich zastępców, bezpośrednich przełożonych oraz funkcjonariuszy pełniących służbę w patrolach oficerskich i służbach kontrolnych z ramienia Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie.

Ponadto skargi i wnioski dotyczące działalności Komendy Miejskiej Policji  w Chorzowie i podległych komisariatów Policji można składać :

- ustnie do protokołu – w Komendzie Miejskiej Policji w Chorzowie przy ul. Legnickiej 1 41-500 w Chorzowie w dni robocze, w godzinach 7.30 – 15.30 (w poniedziałki za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 15.30 – 17.00 przez Nieetatowego Koordynatora Skargowego lub jego zastępcę, a w godz. 17.00- 20.00 przez funkcjonariusza pełniącego dyżur z kierownictwa lub służbę kontrolną) w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie, gdzie wyznaczeni policjanci działający w imieniu Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie – przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w powyższym zakresie,

- osobiście, uprzednio przygotowany dokument – w Zespole Prezydialnym Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie w dniu powszednie w godz. 7.00- 15.30, w innym terminie u dyżurnego Komedy Miejskiej Policji w Chorzowie

- faksem na numer  47 854 52 44

- za pośrednictwem  ePUAP -adres strony internetowej www.epuap.gov.pl

- za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres komendant@chorzow.ka.policja.gov.pl

- listownie na adres: Komenda Miejska Policji w Chorzowie ul. Legnicka 1, 41-500 Chorzów

Głuchoniemi petenci Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego, osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.), co najmniej 3 dni robocze (za wyjątkiem sytuacji nagłych) przed przewidzianym terminem kontaktu kontaktując się z:

dyzurny@chorzow.ka.policja.gov.pl

komendant@chorzow.ka.policja.gov.pl

lub telefonicznie: 47 854 52 55

 

- Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

WAŻNE!

Zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawiane będą bez rozpoznania.

 

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Chorzowie(KMP). KMP wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod@chorzow.ka.policja.gov.pl. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane
w celu rozpatrzenia wniesionej/go przez Panią/Pana skargi/wniosku. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego/rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Pani/Pana dane osobowe: będą udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz nie będą wykorzystywane w celu profilowania. KMP nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego/rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków i jest niezbędne do rozpatrzenia wniesionej/go przez Panią/Pana skargi/wniosku.