Ogłoszenia

OGŁOSZENIE NR 1/17 KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W CHORZOWIE Z DNIA 21 LUTEGO 2017 ROKU

OGŁOSZENIE Nr 1/2017

KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W CHORZOWIE

z dnia 21 lutego 2017 r.

 

w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska

dzielnicowych Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji I i II w Chorzowie

 

§1.

 

W celu dokonania doboru na wakujące stanowiska dzielnicowych Rewiru Dzielnicowych w Komisariacie Policji I (dwa stanowiska) i Komisariacie Policji II (dwa stanowiska) w Chorzowie ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze Policji spełniający poniższe kryteria:

1)      w zakresie wymagań formalnych - spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawne wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych           i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe.

2)     w zakresie wymagań pożądanych:

a)   posiadanie doświadczenia z zakresu pracy prewencyjnej,

       3)     w zakresie wymagań dodatkowych:

a)   posiadanie prawa jazdy kategorii B

§2.

Oferty kandydatów powinny zawierać:

1)    list motywacyjny;

2)    kopię ostatniej opinii służbowej kandydata (oryginał do wglądu);

3)    potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby;

4)    oświadczenie kandydata - pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej;

6)   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i poddaniu się procedurze doboru na stanowisko dielnicowego.

 

§3.

1. Zakres podstawowych zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym wynika z treści Zarządzenia nr 5/16 Komendanta Głównego Policji z dnia 20.06.2016 roku w sparwie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych 

§4.

Oferty kandydatów, z podaniem adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy składać w zamkniętych kopertach w Zespole Kadr i Szkolenia  Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie ul. Legnicka1, 41-500 Chorzów w terminie do dnia 3.03.2017 r., z dopiskiem "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko dzielnicowego" z dopiskiem "w sekretariacie nie otwierać".

§5.

Dodatkowe informacje dotyczące zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym wymagań dotyczących założeń do opracowania koncepcji pracy na stanowisku można uzyskać w Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie, ul. Legnicka1, 41-500 Chorzów, tel.32 771-52-60 (tel. resort. 8545 260)

 

§6.

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia 10.03.2017r.

 

                                                                                 

                                                                                  KOMENDANT MIEJSKI POLICJI

                                                                                  W  CHORZÓW

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                  podinsp. Robert Łuszcz