Deklaracja dostępności - Komenda Miejska Policji w Chorzowie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Chorzowie (KMP Chorzów) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Miejska Policji w Chorzowie.

Data publikacji strony internetowej: 2008-05-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-02-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
    • pochodzą z różnych źródeł,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  3. pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie, 
  4. nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.  

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-11 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest specjalista jednoosobowego stanowiska do spraw prasowo-informacyjnych, adres poczty elektronicznej rzecznik@chorzow.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 452 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

W skład chorzowskiego garnizonu wchodzi siedziba Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie oraz dwa Komisariaty.

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ul. Legnickiej 1 w Chorzowie. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku.
Do wejścia głównego wchodzi się bezpośredni z chodnika, a następnie po schodach wchodzi się do holu, w przedsionku po lewej stronie znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku umożliwiająca wjazd na poziom holu.
W holu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się po lewej stronie od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po lewej stronie od wejścia znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. W holu udostępniona są toalety, w tym jedna przystosowana dla potrzeb osób poruszających się na wózkach.
Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie KMP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KMP (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.
W budynku nie ma windy. Z powodu braku platform przychodowych interesanci z niepełnosprawnością obsługiwani są w pokoju obsługi interesantów znajdującym się na parterze budynku. Toalety znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety na poszczególnych kondygnacjach, z wyłączeniem holu, nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem, na parkingu od ul. Legnickiej wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego za pomocą systemu języka migowego online.
Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.
Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Siedziba Komisariatu Policji I w Chorzowie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ul. Stefana Batorego 19 w Chorzowie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.
Do wejścia głównego prowadzą schody. Osoby poruszające się na wózku mogą skorzystać z pochylni. Po wejściu do budynku również po schodach wchodzi się do holu, przed wejściem do budynku na końcu pochylni po prawej stronie znajduje się dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnością.
W holu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się po lewej stronie od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po lewej stronie od wejścia znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. W holu udostępniona jest toaleta, nie jest ona przystosowana dla osób poruszających się na wózku.
W budynku nie ma windy. Z powodu braku platform przychodowych interesanci z niepełnosprawnością obsługiwani są w pokoju obsługi interesantów znajdującym się na parterze budynku. Toalety znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety na poszczególnych kondygnacjach nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem, na parkingu od ul. Stefana Batorego wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Brak jest możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego również za pomocą systemu języka migowego online.

Siedziba Komisariatu Policji II w Chorzowie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ul. Moniuszki 11 w Chorzowie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.
Do wejścia głównego wchodzi się po schodach, brak jest platformy przychodowej jak i pochylni. Osoby potrzebujące pomocy przy wejściu do budynku, w tym osoby poruszające się na wózku mogą przywołać pomoc, korzystając z dzwonka znajdującego się po prawej stronie schodów
W przedsionku znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się po prawej stronie od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Przy biurze przepustek znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. W holu udostępnione są toalety, w tym jedna przystosowana dla potrzeb osób poruszających się na wózkach.
Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie KMP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KMP (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody, osoby poruszające się na wózku mogą skorzystać ze schodołazu gąsiennicowego będącego na wyposażeniu komisariatu.
Interesanci mogą być obsłużeni w holu za drzwiami znajdującymi się w głównym wejściu do budynku lub w pokoju obsługi interesantów znajdującym się na parterze budynku. Toalety znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety na poszczególnych kondygnacjach, z wyłączeniem holu, nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem, na parkingu od ul. Moniuszki wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Brak jest możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego również za pomocą systemu języka migowego online.

W wybranych jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).